قیمت انجام پروژه

قیمت انجام پروژه قیمت انجام پروژه انجام پروژه نرم افزاری توسط موسسات ذیصلاح ، امری خدماتی محسوب می گردد . تعیین قیمت پروژه در چنین مواقعی به دلیل اینکه کالایی با قیمت مشخص بین کارفرما و موسسه مذکور مبادله نمی شود ، قیمت خدمات ارائه شده نیز از پیش تعیین شده نمی باشد . قیمت […]